Avantprojectes de llei o Projectes de Decret Legislatiu

Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, per al Foment de la Responsabilitat Social

El Consell, en la seua reunió del 17 de novembre de 2017, va acordar: 1º Aprovar el projecte de Llei, de la Generalitat, per al Foment de la...

Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, reguladora de l'activitat de lobby en l'àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental

El Consell, en la seua reunió del 16 de febrer de 2018, va acordar: 1º Aprovar el projecte de Llei. 2º Remetre l'esmentat...