Organismes

Portals

Visualització de contingut web

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D'ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

Consulta pública:

 

Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques: participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

 

Termini d'aportacions: 15 dies hàbils. Fins al 10 de juliol de 2017, inclusiu.

 

Forma de participació: A través de la direcció d'adreça electrònica accis@gva.es

 

Conclòs este tràmit, s'informarà a través del portal de transparència de la Generalitat, gva.oberta, del resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.