Atenció a la Ciutadania - PROP

Atención a la Ciudadanía - PROP

Atenció a la ciutadania

  • DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7406, de 19.11.2014)

  • DECRET 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic  instrumental. (DOGV núm. 7764 de 20.04.2016)