Visualització de contingut web

Inspecció de serveis

 

Inspecció de serveis

  • Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 7764, de 20.04.2016)
  • Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels servicis de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7271 de 12.05.2014)
  • Orde 7/2015, de 28 d'abril, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova la credencial d'identificació del personal inspector de la Inspecció de Servicis de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7519, de 06.05.2015)
  • Orde 11/2015, de 28 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en matèria de coordinació dels òrgans i de les unitats sectorials de control intern i inspecció. (DOGV núm. 7543, de 09.06.2015)
  • Ordre 2/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es regulen les condicions de la designació de personal inspector amb caràcter extraordinari adscrit a la Inspecció General de Serveis. (DOGV núm. 8053, de 01.06.2017)