Visualització de contingut web

Inspección de servicios

Inspecció de serveis

  • DECRET 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels servicis de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7271 de 12.05.2014)

  • ORDE 7/2015, de 28 d'abril, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova la credencial d'identificació del personal inspector de la Inspecció de Servicis de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7519, de 06.05.2015)

  • ORDE 11/2015, de 28 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en matèria de coordinació dels òrgans i de les unitats sectorials de control intern i inspecció. (DOGV núm. 7543, de 09.06.2015)

  • ORDRE 2/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es regulen les condicions de la designació de personal inspector amb caràcter extraordinari adscrit a la Inspecció General de Serveis. (DOGV núm. 8053, de 01.06.2017)