Jurisprudència

Tribunal Constitucional 

Sentència 249/2007, de 13 de diciembre de 2007. Recurs d'inconstitucionalitat 7289-2006. Interposat pel Consell de Govern de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa respecte de l'article 20 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que dóna una nova redacció al seu article 17.1, paràgraf primer, segon incís.

Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre de 2007. Recurs d'inconstitucionalitat 7288-2006. Promogut pel Govern de la Comunitat Autònoma d'Aragó contra l'article 20 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, pel que es fa una nova redacció del seu article 17.1.