La Llengua

  L'article 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana fa referència a la llengua pròpia:

"La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

L'idioma valencià és l'oficial en la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament del, i en, idioma valencià.

La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per a assegurar-ne el coneixement.

Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

S'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua pròpia en l'administració i l'ensenyament.

Es delimitaran per llei els territoris en què predomine l'ús d'una i altra llengua, així com els que puguen ser exceptuats de l'ensenyament i de l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

L' Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l'idioma valencià."

 

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV 133 d'1/12/1983)

La Llei  7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (DOGV 3.334, de 21/09/1998).