Observatori de Dret Civil Valencià 

 

Normativa

  • DECRET 30/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Observatori de Dret Civil Valencià (DOGV núm. 4202, de 4/3/2002).
  • DECRET 150/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 30/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Observatori de Dret Civil Valencià. DOGV núm. 4334, de 12/9/2002.
  • Reglament CCDCV y ODCV
  • DECRET 97/2004, de 11 de juny, del Consell, pel qual es crea la Comissió de Codificació Civil Valenciana. (2004/6169)
  • DECRET 218/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Codificació Civil Valenciana i el seu òrgan assessor, l'Observatori de Dret Civil Valencià. DOCV núm. 5629, de 30/10/2007.
  • DECRET 85/2011, de  15 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Comissió de Codificació Civil Valenciana i el sey òrgan assessor, l'Observatori d Dret Civil Valencià, aprovat mitjançcant el Decret 218/2007, de 26 d'octubre, del Consell. (2011/8126)
  • Decret 24/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de la Comissió de Codificació Civil Valenciana i el seu òrgan assessor, l'Observatori de Dret Civil Valencià, aprovat per mitjà del Decret 218/2007. DOGV núm. 6702 de 30 de gener de 2012.

  • Decret 27/2013, d'1 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de la Comissió de Codificació Civil Valenciana i el seu òrgan assessor, l'Observatori de Dret Civil Valencià, aprovat per mitjà del Decret 218/2007. DOGV núm. 6957 de 4 de febrer de 2013.

Composició

Resolució de 18 d'abril de 2016, del Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. DOGV núm. 7768 de 26 d'abril de 2016.

Naturalesa i Funcions


L'Observatori de Dret Civil Valencià és un òrgan assessor de la Comissió de Codificació Civil Valenciana, adscrit a la Conselleria de Governaciò i sota la dependència de la Direcció General de Coordinació del Desplegament Estatutari i Promoció de l'Autogovern.

Corresponen a l'Observatori les funcions següents:

Fomentar i impulsar, previ encàrrec de la Comissió de Codificació Civil Valenciana, projectes d'investigació sobre l'actualització, modificació i desplegament del Dret Foral Civil valencià, que, una vegada conclosos, seran elevats a esta.

Emetre els informes o estudis que puga requerir-li la Comissió de Codificació Civil Valenciana.

Realitzar i actualitzar periòdicament un inventari d'usos i costums vigents en l'àmbit del Dret Foral Civil valencià que puga recolzar el treball prelegislatiu de la Comissió de Codificació.

Proposar a la CCCV fórmules que sensibilitzen els ciutadans de la Comunitat Valenciana en la recuperació i conservació dels usos i costums civils; així com iniciatives per a la divulgació de les institucions de Dret Foral Civil.