El Consell aprova el Projecte de llei d'inspecció general de serveis i del sistema d'alertes contra la corrupció en l'Administració

19/01/2018

El Consell ha aprovat el Projecte de llei d'inspecció general de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el sector públic instrumental d'aquesta.

D'aquesta manera, compleix un dels objectius principals de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, que és establir els mecanismes necessaris per a previndre els casos de corrupció. Al seu torn, mostra un compromís del Consell amb la regeneració democràtica exposat en el Pacte del Botànic.

Aquest projecte de llei estableix la competència, les funcions i els principis de la Inspecció General de Serveis per a reforçar-ne l'actuació, a més de crear-se el sistema preventiu d'alertes per a detectar de manera primerenca possibles irregularitats i males pràctiques administratives en l'àmbit de la gestió de l'Administració valenciana i establir-se les relacions de col·laboració amb la resta d'òrgans i institucions de control, tant interns com externs.

Inspecció General de Serveis

El text reforça l'estructura, les potestats i les funcions de la Inspecció General de Serveis, màxim òrgan de control intern de l'Administració de la Generalitat.

Una de les principals novetats d'aquesta nova regulació és que, a més d'investigar les possibles irregularitats, la Inspecció General de Serveis s'implicarà de manera directa amb el sistema preventiu d'alertes per a tractar d'evitar que es produïsquen males pràctiques mitjançant la detecció i la correcció primerenca d'aquestes.

També s'hi inclou un règim sancionador dirigit a garantir l'eficàcia de les actuacions de la Inspecció General de Serveis i impedir que s'obstaculitzen les investigacions i es regulen algunes atribucions com el caràcter d'autoritat del personal inspector.

Sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració

Aquest projecte de llei regula també el nou sistema d'alertes contra la corrupció en l'Administració, amb un enfocament preventiu i transversal, basat en la col·laboració entre òrgans i aprofitament de les dades i els procediments que genera l'Administració.

Consisteix en un conjunt d'eines que possibilitaran, a partir de l'anàlisi de la informació obtinguda, l'avaluació i la identificació amb caràcter preventiu de situacions o marcs de risc que puguen existir, per a tractar d'evitar que es puguen convertir en casos de corrupció.

Aquest nou instrument estarà integrat per: les dades obtingudes a partir de bases de dades, creades i mantingudes per l'Administració de la Generalitat i el sector públic; el sistema lògic i informàtic de processament de dades; l'elaboració d'un mapa d'avaluació de riscos per a la prevenció de possibles irregularitats, i els informes de conclusions i recomanacions de cada actuació i els d'avaluació del sistema, que el retroalimenten.


Creació de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats

Per a promoure la coordinació i la col·laboració dels diferents departaments del Consell es crea la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció de les Irregularitats, amb l'objectiu d'establir un seguiment i un control dels riscos d'irregularitats i males pràctiques en la gestió administrativa.

Es tracta d'un òrgan col·legiat i transversal de la Generalitat dirigit a promoure la coordinació i que estarà integrada per alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

A més, en aquest text normatiu es defineixen les relacions de col·laboració i coordinació entre tots els òrgans i les institucions de control, tant interns com externs, necessaris per a l'efectivitat d'aquesta llei, com són la Intervenció General de la Generalitat, el Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes, l'Oficina de Control de Conflicte d'Interessos i l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, es fa una èmfasi especial en la inhibició d'assumptes per raó de la matèria en favor d'aquestes institucions i òrgans.

Se'ls donarà trasllat quan es detecte l'existència d'indicis de frau o corrupció a partir de les irregularitats advertides i es posarà a disposició d'aquests tota la informació obtinguda durant l'actuació investigadora de la Inspecció General de Serveis.