El Consell rendeix comptes de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat del 2017

19/01/2018

El Consell ha estudiat la memòria de gestió d'actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat de 2017 i l'informe favorable emés sobre aquest tema pel Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament en la sessió del passat 19 de desembre. Aquest text es remetrà a les Corts perquè aquest es conega, en un exercici clar de transparència i rendició de comptes.

La memòria d'actuació 2017 se centra en cinc objectius: el primer d'aquests pretén contribuir i incidir en l'eradicació de la pobresa mundial mitjançant la promoció d'un desenvolupament sostenible econòmic, social i mediambiental des d'un triple enfocament de drets humans, gènere i infància, així com el foment d'una ciutadania global.

El segon dels objectius pretén adequar i millorar la normativa valenciana de cooperació al desenvolupament i establir un marc que facilite i permeta la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'addenda 2030 de Nacions Unides a la Comunitat.

La tercera de les metes s'orienta a establir una política de participació, comunicació i transparència que millore la rendició de comptes sota un enfocament de govern obert.

Alhora, pretén dotar la Direcció General de Cooperació i Solidaritat dels recursos humans, materials i pressupostaris que permeten programar una política pública de cooperació al desenvolupament i el foment de la solidaritat, així com la millora dels processos administratius.

Finalment, el cinqué objectiu està centrat a territorialitzar els ODS a la Comunitat Valenciana i consolidar una xarxa d'aliances per al desenvolupament sostenible.

Principals actuacions

Per a aconseguir aquests cinc objectius, la memòria fa balanç i recull més d'un centenar d'accions, projectes i estratègies de cooperació al desenvolupament i solidaritat que s'han plantejat durant l'exercici passat. Entre aquestes destaquen:

- Aprovació de la nova llei de cooperació i desenvolupament sostenible en el Ple de les Corts el passat 22 de novembre.
- Aprovació del IV Pla director de cooperació al desenvolupament 2017?2021.
- Ajudes a activitats de sensibilització i formació orientades a l'educació i en matèria de cooperació al desenvolupament, dotades amb tres i onze milions d'euros, respectivament.
- Increment del pressupost progressivament fins a arribar al 0,7 destinat a polítiques de cooperació al desenvolupament. - La cooperació valenciana ha passat d'un pressupost de 3,8 milions l'any 2015 a 18,7 l'any 2017 i 22,6 milions l'any 2018, amb l'objectiu de continuar impulsant aquest nou model valencià de cooperació.
- Aprovació i desenvolupament de l'Estratègia d'Acció Humanitària.
- Realització d'una trobada a València el passat mes de novembre de governs regionals europeus i no europeus sobre el compromís de les comunitats autònomes en la implementació i l'alineació dels ODS als territoris.
- Treball per la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les xiquetes.
- Establiment de processos oberts de participació de la ciutadania tant presencials com virtuals.
- Territorialització dels ODS a la Comunitat i consolidar una xarxa d'aliances per al desenvolupament sostenible.
- Elaboració del primer mapa de seguiment a la Comunitat Valenciana sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, per tal de continuar treballant en els que encara es troben en fase de compliment.