El Consell aprova un projecte de llei de la Sindicatura de Greuges que modernitza i reforça la institució estatutària

03/08/2018

El Consell ha aprovat un projecte de llei pel qual es regula la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de modernitzar i de reforçar la institució per a aconseguir que tinga una millor resposta a les demandes de la societat. A més, amplia les seues possibilitats d'intervenció per a garantir una major i més eficaç protecció a la ciutadania.

Aquest projecte de llei planteja que la nova cultura de la transparència, de la participació ciutadana i del bon govern implica una ciutadania molt més activa en l'exigència d'uns serveis públics i en la demanda de rendició de comptes. Una ciutadania que coneix bé els seus drets i que els reclama justament.

En aquest sentit, la futura llei amplia les funcions i reforça l'estructura de la Sindicatura de Greuges, un dels compromisos del Botànic, cosa que, al seu torn, millorarà les garanties que protegeixen els drets de la ciutadania.

Entre les principals novetats que s'arrepleguen en aquest projecte de llei s'inclou la que li atribueix la finalitat preferent i prioritària de procurar la protecció dels drets de la infància i de l'adolescència, així com els d'aquells que puguen trobar-se en situació de risc d'exclusió o d'especial vulnerabilitat.

Amb aquesta finalitat, la Sindicatura de Greuges tindrà la condició de defensora dels drets de la infància i de l'adolescència, sense detriment de les funcions que corresponguen al Ministeri Fiscal.

Admissió queixa verbal

Una altra de les novetats, pel que fa a les queixes que formula la ciutadania, és l'admissió, per primera vegada, de les queixes verbals fetes a la seu de la institució, a més d'una regulació més senzilla del procediment de tramitació.

Així mateix, es reforça l'estructura de la institució de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'afig la figura d'un adjunt o de més, passant de 2 a 3, designats mitjançant un procediment que permeta complir la paritat des de la perspectiva de la igualtat entre dones i homes.

La nova normativa regula també les mesures que pot adoptar la institució davant de la falta de col·laboració i de l'incompliment de les recomanacions i dels suggeriments continguts en les resolucions, actituds que impliquen una obstaculització o un comportament obertament hostil.

Actuacions

Entre aquestes actuacions que podrà adoptar la Sindicatura, cal destacar la convocatòria de les persones responsables; informar de la falta de col·laboració o d'obstaculització a la Comissió de les Corts; personar-se a les dependències en què es troben els expedients, informes o altres documents a què es pretén tindre accés, o instar l'obertura d'un expedient disciplinari.

Cal subratllar que la futura llei atribueix al Síndic la facultat d'instar els òrgans competents a la interposició de recursos d'empara, d'inconstitucionalitat i de conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional.

Així mateix, aquest projecte de llei arreplega que la institució de la Sindicatura de Greuges podrà conéixer més assumptes, així com les inactivitats que puguen haver derivat en la vulneració dels drets i de les llibertats dels valencians i de les valencianes.

Entre altres qüestions, s'amplien els subjectes legitimats per a instar l'inici d'un procediment d'investigació i s'inclou un capítol dedicat a la investigació de risc d'exclusió social d'especial vulnerabilitat, a què la Sindicatura haurà de prestar una atenció preferent.

Fórmules de conciliació

D'altra banda, s'introdueixen mesures de concertació a través de fórmules de conciliació, de mediació i de composició de controvèrsies que podrà proposar la Sindicatura a les persones afectades i als subjectes investigats per a facilitar la resolució del procediment de queixa.

Finalment, aquest projecte de llei amplia el ventall de possibles relacions de cooperació amb altres institucions i organismes, com ara l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana; el Consell de Transparència; el Defensor del Poble Europeu, i institucions semblants d'altres comunitats autònomes, de l'administració local o internacionals com la Federació Iberoamericana de l'Ombudsman (FIO) o l'Institut Internacional de l'Ombudsman (IIO).