Funcions

Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat

Article 12. Direcció General de Cooperació i Solidaritat

1. La Direcció General de Cooperació i Solidaritat és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exercix les seues competències en matèria de cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit.

2. En especial, té atribuïdes les competències següents:

a) Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació del pla director, els plans anuals i els plans estratègics de cooperació al desenvolupament i solidaritat ciutadana que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i en països desfavorits, per a l'eradicació de la pobresa, a fi de propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

b) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions de cooperació i solidaritat, així com efectuar el seu seguiment i avaluació per l'aprenentatge institucional i la millora contínua de les polítiques i intervencions.

c) Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta d'agents de la cooperació valenciana, així com, si és el cas, efectuar el seu control, seguiment i avaluació.

d) Realitzar accions de caràcter humanitari, encaminades a pal·liar en altres països els efectes originats pels desastres naturals o provocades pel ser humà com a conseqüència de guerres o conflictes.

e) Coordinar els plans, els programes i els projectes de cooperació al desenvolupament i de les accions humanitàries de la Comunitat Valenciana, així com establir les relacions adequades de col·laboració amb tots els agents públics i privats, nacionals i internacionals, per a la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.

f) Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.

g) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions d'educació per al desenvolupament i sensibilització de la societat valenciana, per mitjà de la informació de les diferents realitats, a través del foment de valors com ara la solidaritat, la justa distribució de la riquesa i el racional aprofitament dels recursos, així com el seu seguiment i avaluació.

h) Donar suport i promocionar els projectes de codesenvolupament, com a instrument per a afavorir la participació de la població immigrant com a potencial per al desenvolupament dels seus pobles d'origen.

i) Realitzar estudis i investigacions, per si mateix o per altres mitjans, per a la cooperació i per al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació.

j) Establir i dur a terme actuacions de sensibilització social dirigides a impulsar la solidaritat ciutadana a fi de remoure obstacles que impedeixen l'exercici ple i efectiu dels drets fonamentals de les persones recollits en la Constitució a través d'instruments i mecanismes de participació.

k) Elaborar projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, programes i ajudes i subvencions sobre matèries de competència de la direcció general.

l) Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva del Consell en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat.

Article 13. Nivell administratiu de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat

1. De la Direcció General de Cooperació i Solidaritat depèn la Subdirecció General de Cooperació i Solidaritat, a la qual correspon coordinar i supervisar, en les matèries pròpies de la direcció general, els serveis que en depenen.

2. De la Subdirecció General de Cooperació i Solidaritat depenen els serveis següents:

2.1. Servei d'Anàlisi, Estudis, Promoció i Seguiment, amb les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte deL Pla Director de la Cooperació Valenciana, en col·laboració amb la resta dels departaments implicats i agents de la cooperació valenciana, i executar la seua coordinació, seguiment i avaluació.

b) Elaborar plans i programes de cooperació al desenvolupament, a partir dels objectius, prioritats i línies d'actuació assenyalats per la direcció general.

c) Elaborar i realitzar programes de seguiment i avaluació dels projectes i accions de cooperació internacional al desenvolupament i la solidaritat finançats amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

d) Proposar directrius tècniques per a la preparació de les convocatòries d'ajudes i convenis de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament i la solidaritat finançats amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

e) Proposar i impulsar mesures de coordinació, coherència interna, col·laboració i coordinació de la direcció general amb altres departaments, administracions públiques i agents de la cooperació valenciana, sota els principis de complementarietat i qualitat, per a l'optimització dels recursos existents i l'eficàcia de les intervencions.

f) Facilitar la consulta i la participació de les institucions i agents socials, implicats en la cooperació valenciana, en les polítiques i accions del Consell en matèria de cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

g) Promoure la formació especialitzada, el voluntariat i la professionalització dels cooperants de la Comunitat valenciana, així com la recerca i innovació en qüestions relacionades amb la cooperació al desenvolupament.

h) Proposar, impulsar i coordinar amb l'Administració General de l'Estat, comunitats autonòmes, administracions i institucions públiques, estatals i supraestatals, en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, programes i projectes de cooperació.

i) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2.2. Servei de Gestió de Programes i Cooperació, amb les funcions següents:

a) Gestionar econòmicament i pressupostàriament els programes de cooperació i les convocatòries d'ajudes i dels convenis de col·laboració que se subscriguen en matèria de cooperació i solidaritat finançats amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. Així mateix, el control dels projectes i accions finançades amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

b) Establir i dur a terme actuacions de sensibilització social dirigides a impulsar la solidaritat ciutadana a fi de remoure obstacles que impedeixen l'exercici ple i efectiu dels drets fonamentals de les persones recollits en la Constitució a través d'instruments i mecanismes de participació.

c) Col·laborar en la coordinació d'actuacions d'ajuda humanitària i emergències i la seua coordinació amb l'ajuda humanitària de les comunitats autònomes i de l'Estat.

d) Proposar directrius normatives per a la preparació de les convocatòries d'ajudes i convenis de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament finançats amb càrrec als pressupostos generals de la Generalitat.

e) Elaborar projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, programes i ajudes i subvencions sobre matèries de competència de la direcció general.

f) Coordinar la informació sobre les actuacions i les convocatòries de diversos organismes d'àmbit local, autonòmic, estatal i de la Unió Europea, en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

g) Gestionar el Registre Autonòmic de les Persones Cooperants Valencianes i el Registre d'Agents de la Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

h) Elaborar estadístiques sobre la cooperació al desenvolupament finançada amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

i) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

 

Reglament Orgànic i Funcional de la Con - selleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació