Visualització de contingut web

Òrgans consultius i de participació

El Consell Valencià de Cooperació es configura com:

  • l'òrgan assessor i llera de participació en la política pública de cooperació al desenvolupament, per part de la Generalitat i els diferents sectors i agents socials implicats en aquest àmbit que actuen a la Comunitat Valenciana,
  • i l'òrgan de col·laboració i coordinació entre les administracions públiques de la mateixa que executen despeses computables com a ajuda oficial al desenvolupament, amb les funcions, composició i regles de procediment que s'estableixen en el decret que ho regula.

Decreto 75/2016, de 17 de junio, por el que se regula el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo.

 

La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament és un òrgan col·legiat de l'administració de la Generalitat al que correspon la coordinació interdepartamental del Consell en aquest àmbit.

Decreto 231/2007, de 30 de noviembre, por el que regula la comisión Interdepartamental de Cooperación al Desarrollo.

 

ACTES DE LES SESSIONS DEL CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ

 

Sessió del dia 19 de desembre de 2017 (documentació):

- Cooperación Internacional al Desenvolupament: Informe incidència de projectes convocatòria EpD 2016

- Educació per a la Ciutadania Global:

- Informe incidència de projectes convocatòria EpD 2016

- Informe convocatòria de l´exercici 2017

- Altres actuacions:

- Trobada de Regions

- Avaluació Pla Director 2015 - 2017. Resum executiu

- Metaavaluación Pla Director. Resum executiu

- LLei, de la Generalitat, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible: Publicació en el Butlletí Oficial de Les Corts

- Memòria d´Actuacións 2017

- Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat 2018: Cooperació Internacional al Desenvolupament

- Pla d´Actuacions 2018