Te interesa

Visor de contenido web

Órganos consultivos y de participación

El Consell Valencià de Cooperació es configura com:

  • l'òrgan assessor i llera de participació en la política pública de cooperació al desenvolupament, per part de la Generalitat i els diferents sectors i agents socials implicats en aquest àmbit que actuen a la Comunitat Valenciana,
  • i l'òrgan de col·laboració i coordinació entre les administracions públiques de la mateixa que executen despeses computables com a ajuda oficial al desenvolupament, amb les funcions, composició i regles de procediment que s'estableixen en el decret que ho regula.

Decreto 75/2016, de 17 de junio, por el que se regula el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo.

 

La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament és un òrgan col·legiat de l'administració de la Generalitat al que correspon la coordinació interdepartamental del Consell en aquest àmbit.

Decreto 231/2007, de 30 de noviembre, por el que regula la comisión Interdepartamental de Cooperación al Desarrollo.